Historie

…a už se objevuje jméno pražské SLAVIE, klubu pěticípé hvězdy. Dlouho se vedly a ještě vedou spory o tom, kdy vlastně Slavia začala jako sportovní klub existovat. Slávisté tvrdí, že to bylo již roku 1892, jiné prameny hovoří o roku 1893, anebo dokonce o době ještě pozdější.

Rozeberme si proto postupně zprávy ze začátku devadesátých let minulého století a pokusme se přispět k rozřešení téhle záhady objektivně a bez zaujetí.

Poprvé název Slavia

V osmdesátých letech existoval v Praze studentský Literární a řečnický spolek Slavia se sídlem ve Vodičkově ulici. Od jeho náplně někteří studenti očekávali více. Chtěli sdružovat i zájem o sport a také jej pěstovat v klubu.

Tenhle sportovní ohýnek dlouho doutnal. Až po prázdninách roku 1892, když se studenti zase vrátili do Prahy ke studiu, tři z nich, fandící sportu, především student medicíny Jaroslav Hausmann a jeho přátelé Kratochvíl a Schöbel se shodli na tom, že by bylo zapotřebí sportovní činnost mezi studenty podpořit založením sportovního klubu. Hausmannův nápad byl přijat mezi přáteli nadšeně. Obrátili se na zkušeného člena výboru „Literárního a řečnického spolku Slavia“ Čížka seznámili ho se svým nápadem, založit sportovní klub. Větší část výboru nebyla sportu příliš nakloněna, ale pro sportovní plán se podařilo získat tehdejšího asistenta profesora lékařské fakulty UK Emericha Maixnera, doktora Srbu, doktora Kubra a další.

Bylo rozhodnuto nezakládat nový samostatný sportovní klub, nýbrž studenty – sportovce organizovat ve zvláštním odboru Literárního a řečnického spolku Slavia. Podmínkou ovšem bylo schválení tohoto návrhu na valné hromadě spolku, která se koná 2. listopadu 1892. I když tu nebyla situace pro sport snadná, při hlasování přece jen Čížkův návrh zvítězil.

Rodný list byl vystaven 2. 11. 1892

A tak 2. listopadu roku 1892 vznikl Adakemický Cyklistický Odbor Slavia, ve zkratce A.C.O.S. Prvním jeho starostou byl zvolen Dr. Kubr, jednatelem MUC. Hausmann, náčelníkem Kratochvíl a pokladníkem Schöbel. To je také datum založení tzv. Malé Slavie.

Teď se ještě naskýtá otázka: Pěstovali členové A.C.O.S. opravdu jen cyklistiku, nebo to byl pouhý krycí manévr? Z této doby jsou totiž doklady o tom, že profesorský sbor na některých školách nepřál sportu a nejméně fotbalu? Jsou známy mnohé případy, že si studenti před hrou kopané přilepovali na obličeje umělé plnovousy, aby je kantoři nepoznali a nepotrestali, že překročili zákaz.

Ze všech záznamů a vzpomínek je zjevné, že na počátku devadesátých let minulého století se studentstvo na venkově i v Praze živě o kopanou zajímalo a také ji hrálo. Proč by tedy kopanou nehráli nebo se o ni alespoň nezajímali i členové Akademického cyklistického odboru Slavia? Proč ne, když ji provozovali i členové jiných cyklistických klubů, i klubů jiných odvětví?

Ročenka potvrzuje listopad 1892

Ale vraťme se ještě k datu založení sportovního klubu Slavia. Josef Laufer, náš nejznámější rozhlasový sportovní reportér a velký příznivec Slavie, v ročence Třicet let Slavie na str. 11 uvedl.:„Dne 2. listopadu 1892 dal zesnulý kolega Čížek na valné hromadě Řečnického a literárního klubu Slavie, která konána v Kaulichově domě Karlově náměstí, návrh na zřízení cyklistického odboru Slavie. Po diskusi byl návrh přijat a odbor nazván Akademickým cyklistickým odborem Slavie“.

Dále na str. 12 ročenky v protokolu z valné hromdy S.K.S., „dne 31. května 1895 prohlástil předsedající Jaroslav Hausmann, že SKS jest nástupcem akademického cyklistického klubu Slavia.“

V knize Šedestát let československé kopané, vyd. roku 1961 je na str. 13 uvedeno: „… dále Athletic Club Praha a Atletic Club Královské Vinohrady, z něhož se roku 1894 vytvořila přejmenováním AC Sparta. Roku 1892 byla založena i SK Slavia…“

Dokladem vzniku Slavie v roce 1892 mohou být i usnesení jejích výročních schůzí, kdy jubilea klubu byla vždy slavena v letech končících na 2.

Archivy potvrzují opakovaný fakt

Nakonec fakt nejpřesvědčivější z Archivu hlavního města Prahy: „Podle spisu sign. Pres 14/367 z periody 1907 – 1913 slavil SK Slavia v letech 1912-13 jubileum dvacetileté činnosti. Ve dnech 28. až 29. září se konalo pod protektorátem městské rady pražské jubilejní mezinárodní atletické závody za účasti anglických vítězů olympiády ve Stockholmu a fotbalové utkání s nejlepším amatérským mužstvem university v Cambridge.“

Tím by mělo být učiněno historické pravdě zadost.

Dopřej mi, Pane, abych v boji, který jde životem, našel odvahu udeřit a riskovat. A mám-li vyhrát, dej, aby to bylo podle zákonů, aby se pravda a čest udržely vysoko. A mám-li prohrát, abych našel sílu postavit se u cesty a pozdravit vítěze, když půjde kolem.

Pierre de Coubertin

Praha - logo Praha 10 - logo Pražská plynárenská a.s.